معاون توسعه فناوری پارک فناوری سلامت

دکتر سجاد فخری، معاون توسعه فناوری پارک فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیأت علمی گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D

آدرس پست الکترونیک : pharmacy.sajad@yahoo.com,  sajad.fakhri@kums.ac.ir