اعضای کمیته تخصصی پارک

اعضای کمیته تخصصی پارک، به شرح زیر میباشند:

-1 رئیس پارک؛ رئیس کمیته

-2 معاون توسعه فناوری پارک؛ دبیر کمیته

-3 معاون توسعه مدیریت و منابع پارک

-4 مدیران فناوری دانشگاه های عضو کلان منطقه آمایشی

-5 روسای مراکز رشد فناوری مصوب حوزه علوم پزشکی عضو کلان منطقه آمایشی

-6 رئیس سازمان شهرک های صنعتی استان محل دبیر کلان منطقه آمایشی