معاون اجرایی پارک و فناوری سلامت

 

 

نام ونام خانوادگی:      دکتر پروین ظهرابی

مدرک تحصیلی:          دکترای تخصصی 

رشته تحصیلی:          شیمی تجزیه

مرتبه علمی :

پست الکترونیک :      parvin_zohrabi@yahoo.com

تلفن:             

فاکس :