ارتباط با ما

 

               تلفن      38254134 -38241696       : 

  دورنگار:           38386835-083

        ایمیل:       techpark@kums.ac.ir

      پورتال :            techpark.kums

                         آدرس:   کرمانشاه ، خیابان سیلو، پایین تر از میدان شهدا، مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی