ارتباط با ما

آدرس: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی- معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن :38384185-083

دورنگار: 38386835-083