شورای پارک فناوری سلامت و اعضای کمیته تخصصی کلان منطقه سه آمایشی از ارکان اصلی پارک کلان منطقه محسوب می شوند.

 

اعضای شورای پارک، به شرح زیر میباشند:

-1 روسای دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه سه آمایشی

-2 معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه آمایشی

-3 استاندار استان دبیر کلان منطقه آمایشی

-4 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان دبیر کلان منطقه آمایشی

-5 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-6 رئیس پارک؛ دبیر شورا

-7 معاون توسعه فناوری پارک؛ مدیر فناوری دانشگاه علوم پزشکی دبیر کلان منطقه آمایشی