شورای عالی پارک

 

 اعضای شورای پارک

1- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه (رئیس شورای عالی)

2- رئیس پارک (دبیر شورای عالی )

3- معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دنشگاه 

4- مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه 

5- یک الی 3 نفر از روسای مراکز رشد دانشگاه 

6- نماینده تام الاختیار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

7- یک الی دو نفر عضو حقیقی از فعالان حوزه فناوری