ارکان

 

ارکان پارک :

1- هیات امناء

2- شورای عالی پارک 

3- رئیس پارک 

4- شورای اجرایی پارک