زیرساخت ها

زیرساخت های موجود:

 • مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • شرکت های دانش بنیان و مستقر در مراکز رشد و پارک فناوری سلامت کلان منطقه سه آمایشی
 • محل جدید پارک فناوری سلامت - کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • احداث ساختمان جدید پارک فناوری سلامت کلان منطقه سه آمایشی در کرمانشاه
 • مرکز نوآوری دارویی واقع در مجاورت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • مرکز نوآوری غذایی واقع در مجاورت دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • مرکز پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • فضای تولیدی به مساحت 214 متر مربع
 • سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز کرمانشاه مشتمل بر بیش از 170 متر مربع فضای پنل کاری شده و 80 متر مربع فضا با کلاس دارویی  D و آزمایشگاه کنترل کیفی و دارای امکانات کامل تاسیساتی مانند دیگ بخار، خط نیتروژن و چیلر اتیلن گلیکول با دمای عملیاتی منفی 20 درجه سانتی گراد
 • فضای کارگاهی  4 واحد به متراژ 20 متر مربع و یک واحد به متراژ 40 متر مربع
 • فضای اداری مشترک شامل4 اتاق10 متری با امکانات تلفن، رایانه و تجهیزات جانبی، اینترنت
 • زیرساخت4

                                                                     زیرساخت2

زیرساخت9

زیرساخت6

زیرساخت7

زیرساخت7