درباره پارک

 

پارک علم و فناوری سلامت : سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش با تمرکز بر فناوری های حوزه سلامت است. برای دستیابی به این هدف یک پارک فناوری، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه ها ، موسسه های تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مدیریت می کند و رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می کند. پارک ها همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می نمایند. پارک های فناوری، محیط هایی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای واحدهای فناوری بخصوص شرکت های کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و موسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه به فعالیت های فناوری اشتغال دارند.