دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / شرکت ها / شرکت نیکان اکسیر باختر

1234124

  • نام شرکت (نام کامل ثبتی): شرکت نیکان اکسیر باختر
  • مدیر عامل: آرمین دادگر

435345

  • حوزه فعالیت: تولید مواد موثره دارویی
  • سال تاسیس: 1391
  • تعداد پرسنل: 5 نفرتمام وقت، 2 نفر پاره وقت

 

لیست محصولات

1.     پرامی پکسول دی هیدروکلراید

2.     دونپزیل هیدروکلراید

3.     الانزاپین

4.     دولوکستین هیدروکلراید

5.     ایمیکویمود

6.     تامسولوزین هیدروکلراید

7.     فاویپیراویر       

8.     آتوموکستین هیدروکلراید

9.     ماده جانبی میرستیل گاما پیکولینیوم کلراید