معاون توسعه پارک فناوری سلامت

 

نام ونام خانوادگی:   دکتر رضا محمدی

مدرک تحصیلی:        دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:        علوم وصنایع غذایی

مرتبه علمی :           استادیار

پست الکترونیک :     R.mohammadi@kums.ac.ir

تلفن:                        38237033-083

فاکس :                    38214398-083