شورای اجرایی پارک

 

 ترکیب شورای اجرایی پارک

 اعضای شورای اجرایی پارک ، به شرح زیر می باشند:

1-  رئیس پارک رئیس شورای اجرایی

2- معاون توسعه فناوری پارک، دبیر شورای اجرایی

3- معاون فنی و اجرایی پارک

4- سه نفراز روسای مراکز رشد دانشگاه به پیشنهاد رئیس پارک

5- یک الی دو نفر از مدیران اجرایی کشور به پیشنهاد رئیس پارک

6- یک الی دو نفر از صاحب نظران در حوزه اقتصادی، صنعت، مالی و یک نفر حقوق دان به پیشنهاد رئیس پارک