توانمندسازی

 

پارک علم و فناوری کرمانشاه با هدف ارتقای توانمندی های فردی، سازمانی و مدیریتی صاحبان ایده و اختراع، دانشجویان، دانش آموختگان اعضای هیات علمی و همچنین توسعه محصولات و خدمات صاحبان کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان خدمات توانمندسازی مختلفی ارائه میدهند.